کارگزار فناوری اطلاعات – کارایی کارگزاری بر اساس معیارهای عملکرد حرفه ای

عنوان مقاله: بررسی کارایی شرکت های کارگزاری بر اساس معیارهای عملکرد حرفه ای (رویکرد DEA)

نشریه: بورس اوراق بهادار | سال:1391 | دوره:5 | شماره:19 | صفحه شروع:85 | صفحه پایان:103

نویسنده: آذر عادل | صالح آبادی علی | تاجمیرریاحی حامد

 

چکیده مقاله:

نهادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺰاريﻫﺎ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎي رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ از ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮي ﺿﺮوري در ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎراﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪاي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي BCC، CCRو AP رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاريﻫﺎ از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺮح در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺑﻌﺎد ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن داراي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎرﮔﺰاريﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاريﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺮز ﮐﺎرا ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 

جهت مطالعه نسخه کامل مقاله میتواند با کلیک بر روی دکمه زیر فایل PDF مقاله را دانلود نمایید!

دانلود فایل PDF مقاله

 

 

 

 

منبع: sid

 

_______________________

کارگزار فناوری اطلاعات کاوش پردازش

جهت به اشتراک گذاری این مطلب روی رسانه مورد نظر کلیک کنید.

ارتباط با ما

جهت خرید آنتی ویروس و ضد باج افزار و مشاهده محصولات ما اینجا کلیک کنید.

آنتی ویروس و ضد باج افزار

کاوش پردازش کارگزار فناوری اطلاعات

جشنواره فروش سرور HP

جهت دریافت اطلاعیه جشنواره پیش رو فرم رو برو را تکمیل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

سیستم باتری مانیتورینگ آرکا

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

لینک دانلود

جهت نمایش لینک های دانلود اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

Call Now Button